Privatlivspolitik og cookies

Ejeroplysninger

Idom Autoteknik
Ringkøbingvej 39, 7500 Holstebro
Telefon +45 9748 5050
E-mail mark@idom-autoteknik.dk

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Formålet med cookies på vores website

Vi foretager trafikmålinger, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere det. Vi registrer også forskellige tekniske forhold omkring din færden med henblik på at kunne forbedre din oplevelse på hjemmesiden og gøre den nemmere at bruge.

Sitet anvender cookies fra følgende tredjepart, der har adgang til de pågældende cookies:
Google Analytics
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse med videre.

PRIVATLIVSPOLITIK FOR IDOM AUTOTEKNIK
1. INDLEDNING
Denne politik beskriver, hvordan Idom autoteknik anvender og beskytter persondata, og skal sikre, at medarbejderne har
kendskab til de regler, der gælder for brug af de persondata, som de har adgang til som led i deres arbejde. Denne politik
supplerer vores andre politikker om it-sikkerhed, internet og e-mail o.l.
Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13
Direktøren er ansvarlig for opdatering og kontrol af politikken.
Hvor der i politikken henvises til lovartikler refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om paragrafhenvisninger, sker dette til Persondataloven.
2. GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA
Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og
gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom Idom autoteknik
iagttager princippet om dataminering. Idom autoteknik tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom
principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte
Mark Laursen, der har det interne overordnede ansvar herfor.
3. DATAANSVARLIG
Idom autoteknik er dataansvarlig, og Idom autoteknik sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med
lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Idom autoteknik
Ringkøbingvej 39,
7500 Holstebro
Cvr. nr. 34839271
e-mail: mark@idom-autoteknik.dk
www.idom-autoteknik.dk
tlf: 9748 5050
4. BEHANDLINGSFORMÅL; KATEGORIER AF OPLYSNINGER, DER BEHANDLES
Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de mest gængse. Hvis Idom Autoteknik

undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående, vil du blive orienteret
herom. Tilsvarende gælder, såfremt Idom autoteknik indsamler eller behandler persondata fra andre end dig.
– Medlemshåndtering, herunder hotline og skriftlig håndtering af forespørgsler
– kommunikation i forbindelse med dine eventuelle ordrer
– sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
– mulighed for at deltage i medlemsundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale
løsninger.
– Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.
4.1 HVILKE DATA INDSAMLES
Idom autoteknik anvender data om dig for at opfylde vores aftale med dig samt for at gøre vores service bedre og sikre
kvalitet i vores produkter og tjenester. De persondata, Idom autoteknik behandler, omfatter:
4.1.1 Automatisk indsamlede data
Idom autoteknik har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed
og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af
os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette.
Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til en server. Det er via
analyse af disse data, at Idom autoteknik optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der
kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret
på din adfærd. Eksempler på data, der opsamles og analyseres:
– dato og tidspunkt for besøg
– de sider, der besøges i løsningen
– IP-adressen, du benytter
– IP-adressens geografiske placering
– oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
– URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)
Idom autoteknik er dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der
foreligger et samtykke eller der er tale om en retsligt krav.
Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 4.
4.1.2 Oplysninger du selv afgiver
Idom autoteknik noterer naturligvis de oplysninger, du selv giver os.
Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
m.v. og stammer oftest fra:
– Oplysninger du deler med os via sociale medier
– Oplysninger sendt på e-mail
– Oplysninger Idom autoteknik modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre
– Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer
Listen er ikke udtømmende.
5 BEHANDLINGSGRUNDLAG
Persondata behandles hovedsagelig med hjemmel i art. 6.1.b, idet behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af
kontraktsretlige forpligtelser mellem os. Oplysningerne er med andre ord nødvendige for, at Idom autoteknik kan håndtere
dig som kunde og opfylde vores forpligtelser overfor dig.
Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund af et samtykke, jf. straks nedenfor.
6 MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA
Idom autoteknik videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne
privatlivspolitik.
Idom autoteknik videregiver persondata, herunder virksomhedsoplysninger m.v. til vores samarbejdspartnere, herunder
forsikringsselskaber, m.v. for at kunne optimere dine forretningsvilkår.
Idom autoteknik kan videregive dine oplysninger, såfremt Idom autoteknik er forpligtet til at videregive eller dele disse,
for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed,
eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre
virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.
Idom autoteknik anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx
være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m.
Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services.
Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til
at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Idom autoteknik
kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser.
Såfremt Idom autoteknik videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrerIdom autoteknik,

at Idom autoteknik overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.
Idom autoteknik indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved kunderegistrering, køb
eller deltagelse i en undersøgelse m.v.
7 OPBEVARINGSTIDS OG SLETTEPOLITIK
Idom autoteknik gemmer oplysninger om dig, så længe Idom autoteknik har et legitimt og sagligt grundlag herfor,
herunder så Idom autoteknik har mulighed for at betjene dig som medlem bedst muligt.
Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af dit medlemsskab, hvorved der menes sidste
aktive transaktion. Er der tale om data indsamlet i forbindelse med opnåelse af medlemskab, slettes disse 5 år efter sidste
aktive kontakt mellem Idom autoteknik og den registrerede. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt
behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.
Cookies, jf. pkt. 4 slettes dog senest 12 måneder efter brug.
8 INDSIGTSRET, BERIGTIGELSE OG SLETNING (ART. 13.2.B, jf. ART. 15.)
Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som Idom autoteknik behandler. De oplysninger, du
kan anmode om er i hvert fald:
– at der behandles persondata
– hvad der behandles
– formålene med behandlingen
– de berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)
– tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares
– retten til at
o anmode om berigtigelse eller sletning
o indgive klage til Datatilsynet
Du har ret til at få urigtig oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan
berigtigelse.
Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige
opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i
strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Idom autoteknik, om
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
9 DATAPORTABILITET OG PROFILERING
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, Idom autoteknik har indhentet om dig
hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Idom autoteknik behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor
du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.
Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.
Idom autoteknik foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller
lignende.
10 SAMTYKKE
Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal Idom autoteknik kunne dokumentere, at der foreligger et
sådant. Derfor kræver Idom autoteknik altid et samtykke skriftligt.
Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling
ophøre. Vores opbevaringspligt og -ret ændres dog ikke heraf.
Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 1.
11 COOKIES
11.1 Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes,
når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe
dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Der er ingen personlige
oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.
Hvis Idom autoteknik placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.
Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog
anvendes dog uden dit samtykke.
11.2 Cookietyper og deres formål
Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og lette din brugeroplevelse af websiden. Websiden bruger cookies fra
Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
11.3 Slet eller slå cookies fra i browseren
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger
af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services
på internettet, du ikke kan bruge.
Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du
anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
Læs mere om sletning og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering
12 SIKKERHED
Idom autoteknik beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed.
Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive
tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab
til dem.
Idom autoteknik har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler
persondata, herunder følsomme. Idom autoteknik kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For
at undgå datatab tager Idom autoteknik løbende back up af vores datasæt.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme
eller anden væsentlig ulempe, vil Idom autoteknik underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom
Idom autoteknik har en lovbestemt anmeldelsespligt.
13 KLAGER (ART. 77)
Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.
Klage sker ved henvendelse til
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
e-mail: dt@datatilsynet.dk
tlf: 3319 3200

14 VERSION OG OPDATERING
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores privatlivspolitik kan blive nødvendige. Idom autoteknik
forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Gør Idom autoteknik det,

retter Idom autoteknik selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af
væsentlige ændringer giver Idom autoteknik dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.
Denne privatlivspolitik er senest ændret den 16. sept. 2019.